news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

  • GENERALNO
  • OPŠTI ŠIFARNICI
  • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • FINANSIJSKA OPERATIVA
  • PROIZVODNJA
  • OBRAČUN ZARADA
  • ELEKTRONSKE FAKTURE i ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV – EEO PDV
  • ADMINISTRACIJA

GENERALNO

U BizniSoft-u je implementirana tzv. Dark tema (prikaz u "zatamnjenom" modu). Ista se aktivira, ili deaktivira, klikom na neki od ponuđenih simbola u zaglavlju BizniSoft-a i BizniSoft POS-a:

BizniSoft - Promena izgleda teme BizniSoft - Promena izgleda teme Pregled poslovanja BizniSoft POS

BizniSoft ekstenzija usklađena je sa najnovijim izmenama ESF-a (verzija 2.5). U skladu sa tim, u najnovijim postavkama verzije je dorađen i BizniSoft uvoz JSON fajla, sa ili bez ekstenzije.

OPŠTI ŠIFARNICI

U tabeli Matični podaci – klijenti, dodate su kolone Operater i Vreme izmene za precizniju identifikaciju operatera koji je vršio poslednju izmenu u pomenutoj tabeli:

Matični podaci firme - Kolone Vreme izmene i operater

Implementiran je nov Tip eFakture Somboled u šifarniku poslovnih partnera:

Poslovni partneri - Tip eFakture

 

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Funkcionalnost Knjiženja je redizajnirana uvođenjem novog opcionog menija pod nazivom Masovno knjiženje.

Knjiženje – Masovno knjiženje dokumenata

Prilikom startovanja ove funkcije, prikazaće se nov ekran Masovno knjiženje dokumenta za izbor dokumenata za knjiženje u kom su ponuđeni svi potvrđeni i dokumenti koji su u statusu 1 – U obradi:

 Masovno knjiženje dokumenata - Forma za izbor dokumenata za knjiženje

Nakon čekiranja dodatne opcije Potvrdi nepotvrđena štikliraće se i dokumenta tekućeg operatera koja nisu potvrđena, a koja će automatski prilikom startovanja pomenute procedure knjiženja dobiti status Potvrđeno:

Masovno knjiženje dokumenata - Opcija potvrde nepotvrđenih dokumenata

Ukoliko postoje nepotvrđeni dokumenti drugog operatera, a postoji potreba da se isti potvrde i proknjiže, uvedena je dodatna opcija Preuzmi nepotvrđena koja vrši funkciju preuzimanja nepotvrđenih dokumenata drugog operatera neposredno pre startovanja procedure knjiženja:

Masovno knjiženje dokumenta – Preuzimanje nepotvrđenih dokumenata drugog operatera

Izabrana dokumenta će standardno biti proknjižena u svim raspoloživim evidencijama uz napomenu da operater može da izostavi neku od opcija knjiženja u nekom podsistemu čekiranjem ponuđenih opcija knjiženja u delu Onemogući knjiženja. Funkcija Obriši sve praktično uklanja sve selektovane dokumente u koloni Izbor pa operater može da izabere koja konkretna dokumenta želi manuelno da proknjiži. S obzirom da ova procedura omogućava automatsko masovno preuzimanje i knjiženje dokumenata, iz sigurnosnih razloga ista može biti onemogućena aktivacijom novog konfiguracionog parametra 20058 – Onemogući masovno knjiženje.

 

Po uzoru na funkciju u Info panelu, u dokumentima prijema robe - kalkulacijama, koja pruža mogućnost korigovanja osnovice ili PDV ili oba podatka istovremeno ukoliko se ista ne slaže sa računom od dobavljača, implementirana je nova opcija u meniju Obrada dokumenta pod nazivom Prikaži rekapitulaciju iznosa u izlaznim dokumentima, kojom se mogu po potrebi korigovati iznosi PDV i/ili osnovica izlazne fakture:

Obrada dokumenta - Prikaži rekapitulaciju iznosa

U funkciji Izveštaja iz robnog implementirana su dva nova specifična pregleda u tabeli. Ovi izveštaji konsultuju sve parametre koji su predviđeni u ovoj formi (period, aritkli, atributi, objekti itd) i obuhvataju sve podatke koji mogu biti od interesa (stanje, zadnja nabavna cena, zadnji subjekt od koga je nabavljeno, broj našeg naloga, broj dokumenta dobavljača, datum dokumenta itd) uz napomenu da je prilikom izbora izveštaja Za firmu potrebno ukloniti oznaku Za objekat iz ponuđenih kriterijuma kao što je predstavljeno u našem ekranskom primeru.

Zadnje nabavne cene za artikle sa prometom – za firmu:

Izveštaji iz robnog prometa - Zadnje nabavne cene za artikle sa prometom – za firmu

Zadnje nabavne cene za artikle sa prometom – po objektima:

Izveštaji iz robnog prometa - Zadnje nabavne cene za artikle sa prometom – po objektima

Omogućen je prikaz kolone %RUC u Izveštajima iz robnog, u Standardnom, Naprednom pregledu i prva tri ponuđena izveštaja u Pregledima u tabeli:

Izveštaji iz robnog prometa - Standardni pregled - Kolona %RUC Napredni pregled - Kolona %RUC Izveštaji iz robnog prometa - Pregled u tabeli Top n prodatih artikala - Kolona % RUC

Implementirana je statistika/Info panel u formi Stanje zaliha objektaPregled u tabeli:

Stanje zaliha objekta - Pregled u tabeli Stanje zaliha objekta - Info panel

Izvršena je modifikacija prikaza fiskalnog računa u formama Knjiženje KASA prometa, Pregled KASA prometa u objektu i Pregledu virmanskih računa:

Knjiženje KASA prometa Pregled KASA prometa u objektu Pregled virmanskih računa 

 

FINANSIJSKO POSLOVANJE

U skladu sa novim izmenama na SEF-u (verzija 3.3) unapređene su procedure formiranja Knjižnih odobrenja po osnovu avansnog računa. Detaljno korisničko uputstvo dostupno je na ovom linku

U Izveštajima iz finansijskog poslovanja implementirana je nova opcija Prikaži izvorni broj naloga čijom će se aktivacijom prikazati izvorni broj naloga ukoliko je prethodno pokrenuta funkcija preknjižavanja naloga:

Ostale opcije izveštaja i pregleda - Prikaži izvorni broj naloga

Prilikom ručnog unosa u delu Obrada dnevnih pazara ukoliko polje %PDV ostane prazno aktiviraće se adekvatna sistemska poruka:

Obrada dnevnih pazara - Polje PDV

Dodato je novo polje u tabu Specifikacija pazara pod nazivom Konto. Ukoliko se ovo polje unese, prihod će se knjižiti na taj konto umesto na podrazumevani konto prihoda za konkretnu vrstu prometa. Ovo se može iskoristiti za knjiženje prometa prema povezanim pravnim licima i sl.

Obrada dnevnih pazara - Specifikacija pazara - Konto

Formiranje dnevnih pazara na osnovu preuzetih podataka ESF je dorađeno na način da se konsultuje parametar 10005 - Radno vreme od. Ovo znači da će, ukoliko je vrednost ovog parametra npr. 06:00:00, pazari biti formirani za promet koji je bio od 06:00:00 tekućeg dana do 05:59:59 narednog dana. Za firme kojima ne odgovara konsultovanje radnog vremena prilikom formiranja dnevnih pazara implementiran je nov konfiguracioni parametar 10928 - Formiranje pazara na osnovu ESF konsultuje parametar 10005

Implementirano je novo polje u formi Formiranje finansijskih transakcija pod nazivom Sort čija je podrazumevana vrednost 0; ukoliko korisnik želi da se neko pravilo nađe pri vrhu, potrebno je da u polju sort unese veću vrednost što će u praksi obezbediti pregledniji prikaz tabele ukoliko je u ovoj tabeli unet značajan broj pravila:

Formiranje finansijskih transakcija - Kolona Sort

Po uzoru na novu funkcionalnost u robnom, podržano je masovno knjiženje i u formama Finansijskih transakcija i u funkciji Obrade dnevnih pazara:

Finansijske transakcije - Masovno knjiženje dokumenta

Uveden je nov checkbox Prikaži u funkciji Formiranja finansijskih transakcija preko opcije BizniSoft 2D QR Scan radi detektovanja potencijalnog problema - provere da li je QR skener u funkciji, da li je ispravna struktura linka i slično:

BizniSoft QR KOD 2D skener

Implementirane su dve nove vrste PDV prometa: 8a.5.x i 8b.5.x koje se mogu upotrebiti u slučajevima kada je potrebno knjiženje u PDV evidenciji bez osnovice (samo PDV).

 

FINANSIJSKA OPERATIVA

Implementirane su nove varijante štampe – Virmani za isplatu QR, Naloga za uplatu QR i Naloga za isplatu QR u modulima Finansijska operativa i Obračun zarada:

Virmani za isplatu QR Nalog za uplatu QR Nalog za isplatu QR 

U Pregledu obaveza i potraživanja u modulu finansijske operative, u kom je podržan izbor atributa i/ili komercijalista, implementirana je nova opcija za izabrani period pod nazivom Sa uplatama za period:

Pregled obaveza i potraživanja

Štikliranjem ove opcije, u pregledu u tabeli će se prikazati nova kolona pod nazivom Uplate

Pregled obaveza i potraživanja - Kolona Uplate za period

PROIZVODNJA

Uvedena je nova opcija u funkciji obrade Radnog naloga. Klikom na komandu Raspiši i obradi skraćen je postupak u proceduri formiranja radnog naloga kojom se svi koraci (formirnje i knjiženje izdatnice i formirnje i knjiženje prijemnice) objedinjuju jednim klikom:

Proizvodnja - Funkcija Raspiši i obradi

Dodato je polje Vrednost po recepturi u zaglavlju tabele Receptura. U ovo polje ulaze Prosečna nabavna vrednost materijala – artikala iz recepture i Radne operacije. Ukoliko se gornja tabela Receptura proizvoda-Normativi izveze u Excel, dobiće se tabela u kojoj se vide šifra, naziv artikla, planska cena i vrednost po recepturi proizvoda:

Receptura proizvoda-Normativi - Cena koštanja

OBRAČUN ZARADA

Uvedena je nova tabela pod nazivom Opšta tabela stopa poreza i doprinosa po kategorijama. Ovu tabelu mi periodično ažuriramo sa novim kategorijama i dostupna je instalacijom nove verzije programa. U funkciji Stope poreza i doprinosa po kategorijama implementirana je nova funkcionalnost pod nazivom Dopuni iz opšte kojom možete automatski da ažurirate vašu tabelu na osnovu opšte tabele.

Implementirana je nova tabela/šifarnik pod nazivom Državni – verski praznici koja se konsultuje prilikom obračuna zarada za zaposlene ukoliko se obračun radi preko funkcije Evidencija radnog vremena. U ovoj tabeli se opciono unosi broj časova za svaki dan državnog/verskog praznika:

Obračun zarada - Opšte tabele podsistema - Državni - Verski praznici

Prilikom formiranja evidencije radnog vremena na osnovu standardnog naloga za obračun ovi časovi će se automatski korigovati. Ukoliko je radnik primera radi, počeo da radi 05.05. (ima pravo na odsustvo za vreme državnog praznika 25.05.) ili ukoliko radnik ne radi ceo mesec (ili je datum prestanka radnog odnosa nastupio pre kraja meseca) – program će automatski izvršiti korekciju iznosa. Program će startovati proveru da li su časovi za šifru 103 – Državni-verski praznik u standardnom nalogu jednaki ukupno specificiranim časovima u tabeli državnih/verskih praznika i ukoliko nisu, program će javiti adekvatnu grešku. Ukoliko tabela državnih/verskih praznika nije popunjena, program će izvršavati standardnu proceduru obračuna. Ova tabela je potrebno da se popuni za svaku firmu pojedinačno:

Obračun zarada - Evidencija radnog vremena

Izvršene su dorade procedura obračuna zarada, dodato je novo polje u formi Obustave na rate pod nazivom Bez virmana, koje bi trebalo da bude štiklirano u uslovima obračuna dobrovoljnog dodatnog osiguranja na teret poslodavca koji prelazi neoporezivi iznos:

Obračun zarada - Obustave na rate

U delu Specifikacija za tek.rn – po bankama omogućen je izvoz zbirnog naloga prenosa zarade za Procredit banku:

Izbor šifre banke / Kreditora

Izveštaji za period po periodima dopunjen je novim pregledima podataka u tabeli radi jednostavnijeg eksporta izveštaja u Excel:

Izveštaji za period po periodima - Pregled u tabeli

 

ELEKTRONSKE FAKTURE i EEO PDV

Aktivacijom novog parametra 10919 – eFakture – Tekući račun čitaj iz šifarnika objekata, program će u fakturama koje se šalju na SEF uzeti u obzir (samo jedan) tekući račun koji je unet u šifarniku objekata:

Šifarnik objekata - Žiro račun

Implementirana je funkcionalnost promene statusa EEO PDV evidencije u Eksterno. Ovaj status se može koristiti u slučajevima kada je EEO PDV eksterno evidentiran (direktno na SEF-u ili preko informacionog posrednika). Ovaj status se može postaviti na nivou cele evidencije (pojedinačne ili zbirne) ili samo na nivou konkretne stavke pojedinačne evidencije. Promena statusa će biti omogućena samo ukoliko je postavljen nov konfiguracioni parametar 20060 - Omogući promenu statusa EEO PDV.

 Promena statusa EEO PDV Evidencije

Uvedena je nova opcija Upravljanje fajlovima eFaktura u delu Upravljanje eFakturama i EEO PDV. Ova funkcija služi za eventualno brisanje starijih XML-a eFakture i/ili priloga uz eFakturu, a radi racionalizacije prostora na disku. U ovoj formi prikazana su sva eDokumenta sa pripadajućim XML fajlovima uklučujući i tab Prilozi uz fakture koji sadrži spisak svih priloga vezanih za eFakture:

 Upravljanje eFakturama i EEO PDV - Upravljanje fajlovima eFaktura

U pregledu primljenih i poslatih eFaktura unapređena je funkcija prikaza dokumenata tako da, ukoliko je obrisan XML fajl klikom na Prikaži dokumente prikazaće se sistemsko obaveštenje:

Pregled primljenih i poslatih eFaktura – Ponovno preuzimanje XML fajla sa SEF-a

Klikom na komandu OK, nakon preuzimanja XML fajla sa SEF-a, program će nakon adekvatne sistemske poruke ponovo sačuvati XML fajl u bazi i obrnuto - klikom na polje Odustani, program će obraditi XML fajl, omogućiti prikaz PDF i XML fajlova ali ih neće sačuvati u bazi. U pregledu primljenih i poslatih faktura ponuđen je prikaz podataka za sve postojeće firme iz tabele matični podaci – firme - ne samo konkretnu firmu u kojoj se operater trenutno nalazi, za razliku od taba Prilog uz fakturu koji prikazuje dokumente koji sadrže prilog samo za firmu u kojoj se operater trenutno nalazi:

Čuvanje XML fajla u lokalnoj bazi

Uveden je nov tab Provera statusa eFaktura u delu Upravljanje fajlovima eFaktura. Nova metoda provere statusa eFaktura (za period definisan u zaglavlju programa) vrši upoređivanje statusa eFaktura u BizniSoft bazi i statusa na SEF-u i prikazuje samo eventualne razlike. Ukoliko su detektovane eventualne razlike, klikom na dugme Ažuriraj statuse program će sve prikazane fakture obrisati iz svih evidencija u BizniSoft bazi i preuzeti ih ponovo sa SEF-a sa aktuelnim statusima. Preporučujemo da proveru vršite po poreskim periodima budući da procedura provere može da potraje. Napominjemo da ova metoda ne može da otkloni problem sa fakturama koje su dobile status Greška prilikom slanja i podrazumeva se da za takve fakture ostaje procedura otkazivanja iste na SEF portalu:

Upravljanje fajlovima eFaktura - Provera statusa faktura

ADMINISTRACIJA

Implementirana je nova opcija Neaktivan u Šifarniku operatera. Standardno, neaktivne operatere će program izostaviti iz prikaza. Klikom na novu funkciju Prikaži neaktivne program će prikazati neaktivne operatere crvenom bojom. Ukoliko je operater označen kao neaktivan neće mu biti omogućena prijava u program:

 Šifarnik operatera - Prikaži neaktivne operatere

Uvedeni su novi konfiguracioni parametri:

10921 - Zalihe primljene komisione robe vodi analitički po dobavljačima (za automatsko knjiženje u nalogu glavne knjige),
10923 - Otkup proizvoda - Ulaz robe - Unosi se rastur. Ukoliko je ovaj parametar aktiviran omogućiće se unos rastura u transakciji ulaza robe i procenat rastura koji je definisan na samoj kulturi i aktivira se na nivou poslovnog objekta.
20059 - Omogući unos artikla sa PDV stopom S0 za firme koje su u sistemu PDV. Ukoliko se eventualno artikal sa stopom S0 nađe u stavkama fakture neophodno je da se za konkretnu stavku izabere adekvatna vrsta PDV prometa (poresko oslobođenje), ali je najbolje da se u tom smislu ista već postavi u šifarniku artikala:

Unos artikla sa PDV stopom S0 za firme koje su u sistemu PDV

10926 - Izlazna faktura - omogući fakturisanje sa cenom 0. Ovaj parametar omogućuje unos stavke sa cenom 0 i registraciju fakture sa iznosom 0. Naravno, ove fakture neće moći da se proknjiže (nema šta da se knjiži na njima) ali mogu ostati u statusu Potvrđeno sa eventualnom adekvatnom oznakom i/ili komentarom.

 

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs