news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.


GENERALNO

U poslednjim verzijama programa završen je postupak implementacije podrške za 4K i UHD monitore u BizniSoft-u. BizniSoft forme su dorađene bez obzira da li se skaliranje vrši iz samog Windows-a (što je verovatno i najčešći slučaj i naša preporuka) ili direktno iz BizniSoft-a:

Windows - Podešavanja postavki prikaza Administracija - Faktor uvećanja elemenata

OPŠTI ŠIFARNICI

Izvršen je redizajn šifarnika Artikli i Poslovni partneri, tab Osnovni podaci je uklonjen iz obe forme iz pre svega iz tehničkih i estetskih razloga a podaci iz tih tabova, zajedno sa statistikom konkretnog entiteta, premešteni su u Info panel u desni deo u kojima je takođe omogućen unos podataka i edit pozivanjem odgovarajućeg šifarnika pomoću tastera +:

Šifarnik artikala - Info panel Šifarnik poslovnih partnera - Info panel

U Šifarniku artikala implementiran je nov tab Napomena i dodato novo polje Prevod naziva koje po potrebi može da se iskoristi za modifikaciju varijante izveštaja u štampi dokumenta:

Šifarnik artikala - tab Napomena - Prevod naziva

Implementirano je novo polje Pun naziv u šifarniku Poslovni partneri, u tabu Napomena za prikaz punog naziva poslovnog subjekta (podrazumeva se da je aktuelni naziv u polju Naziv partnera u stvari APR skraćeni naziv):

Šifarnik poslovnih partnera - tab Napomena - Pun naziv

Dodato je novo polje u Šifarniku poslovnih partnera pod nazivom Polj.oznaka. Ovo polje predstavlja jedinstvenu šifru kupca za poljoprivredna gazdinstva, u skladu sa najnovijim izmenama Tehničkog uputstva za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIRa i LPFRa od 21.11.2023, može imati vrednost 14: PIB, 15: JMBG, 16: BPG, podrazumevano je prazno tako da operater može da ga popuni po potrebi. Ovo polje je implementirano i u šifarniku poslovnih partnera i u BizniSoft POS-u:

Šifarnik poslovnih partnera - Polj.oznaka

Uvedeno je novo obeležje u Šifarniku artikala pod nazivom Polovno dobro. Ova oznaka se koristi za specifične transakcije u kojima se PDV računa na razliku u ceni:

Šifarnik artikala - Polovno dobro

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

U skladu sa članom 36 Zakona o PDV - promet polovnih dobara, podrška za prodaju polovne robe u programu implementirana je na sledeći način:

Forma kalkulacija (unos, obrada i knjiženje) usklađena je sa uslovima kada se nabavlja polovno dobro kao i sve nasleđene forme od interesa - forma faktura (unos, obrada i knjiženje) u uslovima kada se prodaje polovno dobro kao i sve nasleđene forme uključujući i interne račune (unos, obradu i knjiženje) kao i sve nasleđene forme.

U formi BizniSoft POS – Kasa u maloprodaji - Knjiženje prometa implementirana je nova opcija u meniju pod nazivom Nivelacije za operatera i ukoliko je uključena, pre štampe nivelacije će se prikazati prozor za izbor operatera:

Knjiženje prometa - Nivelacija za operatera Nivelacije za operatera - Izbor operatera

U poslednjim ažuriranjima verzije, u formi Izlaznih računa, u tabu Specifiakcija/POS dodata su polja Iznos umanjenja S1, S2 i S0:

Specifikacija POS - Iznos umanjenja S1, S2, S0

Prilikom slanja fakture sa delimičnim iznosom umanjenja, podatak na koju poresku stopu se umanjenje odnosi je obavezan pa se takvo umanjenje konsultuje prilikom kreiranja stavki za anuliranje u XML fajlu fakture:

Stavke za anuliranje u XML strukturi fajla fakture

Prilikom obrade fakture na osnovu poslate eFakture koja sadrži stavke anuliranja, u polju Šifra prilikom povezivanja stavki fakture omogućen je unos vrednosti -1 i u tom slučaju program smatra da je to stavka anuliranja (gratis), a u polju naziv artikla prepisaće naziv sa fakture:

Povezivanje stavki fakture - Stavke anuliranja

U kreiranoj fakturi, stavke koje su anulirane neće biti prikazane, već će ukupan iznos tih stavki biti upisan u tabu Specifikacija/POS u polje Iznos umanjenja S1 sa oznakom poreskog oslobođenja PDV-RS-3-DZ bez obzira da li je anuliranje 20% ili 10%, a samim tim i u polje Gratis (BSRN0137). U slučaju kreiranja izlazne fakture na osnovu poslate eFakture, smatramo da ovako popunjena specifikacija nije greška i da je potrebna samo da bi se račun proknjižio ispravno:

Specifikacija POS - Ukupan iznos anuliranih stavki

U delu Narudžbine i trebovanja – Pregled narudzbina i trebovanja - u pregledu Sve narudžbine kupaca implementirano je novo polje Nedostaje koje prikazuje količine koje nedostaju na stanju u odnosu na trenutne zalihe robe:

Pregled narudžbina i trebovanja

Unapređena je funkcionalnost kopiranja stavki u formi Definisanje prodajnih cenovnika iz drugog cenovnika. Klikom na opciju Kopiraj iz cenovnika program će najpre kopirati sve stavke iz odabranog cenovnika u aktuelni, zatim će pokrenuti dijalog Potvrdite kopiranje cena iz cenovnika za artikle koji se nalaze u oba cenovnika koje će program povezati po šifri:

Definisanje prodajnih cenovnika - Kopiraj iz cenovnika

Dodata je nova opcija u meniju Formiranje nivelacija i cenovnika - Postavi cenu za atribut. Klikom na Postavi cenu za atribut program će ponuditi prvo Šifarnik atributa uz napomenu da je omogućen izbor isključivo jednog atributa. Zatim će ponuditi Šifarnik objekata za izbor isključivo samo jednog objekta:

 Formiranje nivelacija i cenovnika - Postavi cenu za atribut

Nakon odabira atributa i objekta otvara se forma za unos cene i izbor neke od raspoloživih opcija:

Postavi cenu – Postavlja unet iznos za cenu svim artiklima koji pripadaju izabranom atributu
Procentualno povećaj – Povećaće cenu za iznos unetog procenta
Procentulano smanji – Smanjiće cenu za iznos unetog procenta

Za procentulano povećanje i smanjenje porebno je aktivirati checkbox polje Zaokruži cenu koji će izmenjenu cenu zaokružiti na celobrojnu vrednost:

Propisani cenovnik - Dijalog za unos cene

Ukoliko postoje definisane grupe objekata i ako je čekirana je opcija F2 - Promeni za grupu biće dodeljena ista cena artiklu u svim objektima u grupi, što podrazumeva da će cena artikla biti ista u svim objektima u grupi (isto kao kada bi ručno promenili cenu):

Propisani cenovnik - F2 - Promeni za grupu

Budući da su ove izmene kritične i mogu da dovedu do greške koja bi se kasnije teško ispravila, cela procedura je postavljena u transakciju, tako da će klikom na dugme OK program prikazati poruku o startovanju transakcije a nakon izmena cena klijent može da potvrdi upis ili odustane od izmena:

Dijalog za startovanje transakcije Komanda za prekid transakcije

Unapređena je funkcionalnost kopiranja stavki dokumenta. Omogućeno je kopiranje i napomene uz artikal na nivou stavke za sve tipove dokumenata:

Formiranje naloga na osnovu selektovanog - Kopiranje dodatne napomene za artikal

Ukoliko štampa izveštaja standardne robne kartice sadrži više strana, radi preglednosti izveštaja, nazivi kolona izveštaja prikazaće se na svakoj strani:

Standardna robna kartica - Nazivi kolona

PROIZVODNJA

Modifikovana je štampa izveštaja Radnog naloga u vidu posebno razdvojenih specifikacija (utrošenog materijala, utrošenih poluproizvoda i gotovih prizvoda) u štampi radnog naloga:

Razdvajanje materijala i poluporizvoda u štampi radnog naloga

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Na našem sajtu postavljena su najnovija uputstva za Formiranje finansijskih izveštaja i Napomene uz finansijske izveštaje za sva pravna lica i uvoz istih u aplikaciju APR za 2023 godinu. Za razliku od prethodne poslovne godine, sada su implementirane i napomene za mala i srednja pravna lica. Vrsta napomena se primenjuje u skladu sa postavkom polja Razvrstavanje za FI u matičnim podacima firme.

Implementirana je i funkcionalnost kontrola finansijskih izveštaja po pravilima APR-a za subjekte koji svoje poslovne knjige vode po kontnom planu propisanom za pravna lica i preduzetnike - KPL2021PDP (606 različitih kontrola) kao i za subjekte koji vode po kontnom planu za druga pravna lica - KPL2021DPL (224 kontrola):

Propisani finansijski izveštaji - Rezultati kontrolnih pravila

Po uzoru na ručnu obradu izvoda, u delu Obrada izvoda u elektronskom formatu implementirana je mogućnost provere ukoliko je partner (kupac ili dobavljač) u avansu. Ukoliko je stavka u pretplati biće označena novim checkbox-om i crvenom bojom:

Obrada i knjiženje izvoda u elektronskom formatu

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10974 - Obrada izvoda u elektronskom formatu ignoriše BizniSoft poziv na broj fakture ukoliko se prilikom procedure obrade izoda u elektronskom formatu detektuje BizniSoft format poziva na broj.

Koristeći funkciju F8 – Pov.stavki, ukoliko je u nalogu/izvodu jedan račun plaćen iz više delova, iznos otvorenih stavki će biti automatski umanjen pomoću nove opcije Sa stavkama u obradi (koja je standardno uključena); takođe, opcija Zbirni iznosi je u novim postavkama verzije standardno čekirana:

Pretraživanje otvorenih stavki - Sa stavkama u obradi

Ukoliko je u kontnom planu štiklirana opcija Sve firme, omogućeno je da se automatski ažurira i oznaka Šifra PDV knjiženja u svim firmama.

Kontni plan firme - Sve firme Kontni plan firme - Potvrda dodavanja pravila

U formi Obrada dnevnih pazara implementiran je nov tip prometa 6 – Polovno dobro. Prilikom korišćenja ovog tipa prometa neophodno je da se popuni i novo polje pod nazivom Nab.vredn.PD (Nabavna vrednost polovnog dobra):

Obrada dnevnih pazara - Nab.vredn.PD

FINANSIJSKA OPERATIVA

U tabeli Pregled obaveza i potraživanja dodata je nova kolona koja predstavlja oznaku da li je konkretan partner strana firma:

Pregled obaveza i potraživanja - tip partnera Strana firma

OBRAČUN ZARADA

U formi Isplata licu van radnog odnosa kolona Datum obračuna preimenovana je u Datum valute. Prilikom knjiženja obračuna za isplatu licu van radnog odnosa pojaviće se forma za korekciju datuma pod kojim želimo da isti proknjižimo. Promena datuma valute standardno je omogućena pomoću tastera + u polju Datum valute i u uslovima kada je obračuna za isplatu lica van radnog odnosa prethodno proknjižen - analogno redovnom obračunu zarade:

Isplata licu van radnog odnosa - Datum valute Isplata licu van radnog odnosa - Potvrda promene datuma

U formi Prosek zarada iz prethodne aplikacije uvedena je nova prečica F10 – Preuzmi iz prethodne godine. Prilikom preuzimanja program će pokrenuti dijalog da li se prethodno uneti brišu iz tabele klikom na komandu Ok ili se novi podaci nadovezuju na prethodno unete slogove u tabeli ukoliko je pokrenuta opcija Odustani:

Prosek zarada iz prethodne aplikacije F10 – Preuzmi iz prethodne godine

U formi Izveštaji za period i po periodima implementiran je novi iveštaj pod nazivom Obračun prosečne cene rada po času.

ADMINISTRACIJA

Unapređena je forma Pregled poslatih mailova: omogućen je unos većeg broja karaktera poruke mail-a koja se otvara u novom prozoru:

Administracija - Pregled poslatih mejlova

Uveden je nov konfiguracioni parametar 10972 - Ne konsultuj definisano minusno stanje prilikom unosa stavki u izlaznim dokumentima.

BIZNISOFT POS

Prilikom izbora kupca u POS-u za virmansko plaćanje nudiće se prethodno uneta vrednost polja u Polj.oznaka – ukoliko je postavljena u Šifarniku poslovnih partnera. Ukoliko nije postavljena očekuje se da je operater naknadno unese, ukoliko je ne unese, program će javiti grešku:

BizniSoft POS - Greška prilikom izdavanja računa sa identifikacijom

Prilikom formiranja dnevnih pazara na osnovu preuzetih podataka ESF, program će ignorisati oznake 15 i 16 - od interesa će biti samo stavke sa oznakom 14 koje će korisnik morati da otvori u šifarniku poslovnih partnera.

BizniSoft POS prilagođen je uslovima prodaje polovnog dobra (unos, obrada, knjiženje i izdavanje fiskalnih računa). Na fiskalnom isečku PDV stopa će nositi oznaku G – oslobođeno.

U tabeli Pregled brisanih stavki, uvedena je kolona Grupa:

Pregled brisanih stavki - kolona Grupa

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

U skladu sa članom 36 Zakona o PDV - promet polovnih dobara, podrška za prodaju polovne robe u programu implementirana je na sledeći način:

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs